Przejdź do głównej zawartości

Jest lato, jest Loteriada


Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2014 r.

Uczestnikiem Loterii może być osoba, która w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu którychkolwiek z Produktów Promocyjnych, za minimum 5 zł z i otrzyma od pracownika Kolektury dodatkowy wydrukowany Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym albo w przypadku zakupu Produktów Promocyjnych dostępnych w Terminalu Samoobsługowym o wartości co najmniej 5 zł, odbierze wydany przez Terminal Samoobsługowy Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym.
2)Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii.
3)Zachowa oryginalny Kupon z unikalnym kodem alfanumerycznym.

Uczestnicy mogą dokonać Zgłoszenia w Loterii w następujący sposób:
1) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 7190 w treści SMS-a wpisując unikalny kod z Kuponu (np. 123ACD4566). Koszt SMS-a to 1,00 zł bez VAT (1,23zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii;
2) albo za pośrednictwem strony internetowej www.loteriada.pl poprzez zarejestrowanie się w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ustalone przez Uczestnika hasło do konta Loteriady, numer unikalnego kodu z Kuponu. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie.

Nagrodami w Loterii są:
1) Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest Asus Fonepad 7", 8GB, 3G o wartości 530,47 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych i 47/100) brutto. Organizator przewidział po 15 (piętnaście) Nagród Dziennych w każdym losowaniu Nagród Dziennych tj. łącznie 930 Nagród Dziennych w całej Loterii;
2) Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej One, 1.2, 75kW (102 KM) w kolorze czerwonym o wartości 67.233,03 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i 03/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 7.470 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100), kwota ta potrącona jest na podatek dochodowy od osób fizycznych. Łączna wartość Nagrody Tygodniowej to 74.703,03 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote i 03/100) brutto. Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w każdym losowaniu Nagród Tygodniowych. W sumie w Loterii Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) Nagród Tygodniowych.
3) Nagrody Uzupełniające: Nagrodą Uzupełniającą jest Asus Fonepad 7", 8GB, 3G o wartości 530,47 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych i 47/100) brutto. Organizator przewidział po 70 (siedemdziesiąt) Nagród Uzupełniających.
4) Nagrody Dodatkowe: Nagrodą Dodatkową jest samochód marki MINI w wersji silnikowej One, 1.2, 75kW (102 KM) o wartości 70.268,79 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 79/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 7 808 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset osiem złotych 00/100), kwota ta potrącona jest na podatek dochodowy od osób fizycznych. Łączna wartość Nagrody Dodatkowej to 78.076,79 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 79/100) brutto. Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Dodatkowej w każdym losowaniu Nagród Dodatkowych,. W sumie w Loterii Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) Nagrody Dodatkowe. Samochód będzie w kolorze białym i oklejony folią: w kolorze zielonym w przypadku pierwszego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze fioletowym w przypadku drugiego losowania Nagród Dodatkowych, w kolorze żółtym w przypadku trzeciego losowania Nagród Dodatkowych oraz w kolorze pomarańczowym w przypadku czwartego losowania Nagród Dodatkowych.

http://www.loteriada.pl/
virtualnetia / projektowanie stron internetowych